Uitnodiging ALV en aanpassing Reglement

Beste leden,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van RIC staat dit jaar gepland op donderdag 25 februari 2021 om 19.30 uur, waarvoor we je hierbij van harte uitnodigen.

De voor te stellen wijzigingen aan het Huishoudelijk reglement brengen met zich mee dat de verwijzing in artikel 14 van het Huishoudelijk reglement aangepast moet worden. En omdat dit wijzigingsvoorstel van het Huishoudelijk reglement er nu toch ligt, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een fout in het Huishoudelijk reglement, te weten het onjuiste RAL nummer voor de verenigingskleur oranje, te herstellen.

Op grond van artikel 21 lid 2 van het Huishoudelijk reglement dienen door het bestuur voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk reglement minstens vier weken voor de ALV aan de leden te worden gemeld. Voor het wijzigen van het Reglement ongewenste omgangsvormen gelden dezelfde regels als voor wijzigingen in het Huishoudelijk reglement. In de Ledenpost vind je de wijzigingsvoorstellen en een toelichting op de voorstellen.

De overige stukken voor de ALV volgen nog. Deze ontvang je tijdig, tenminste twee weken voor de ALV. Ook praktische informatie over de ALV ontvang je nog in de aankomende tijd. Hierop vooruitlopend: helaas zal het vanwege Corona niet mogelijk zijn om op RIC bij elkaar te komen. Er zal digitaal worden vergaderd via Zoom, waarbij zo mogelijk een deel van het bestuur op RIC zal zijn.
Zoals al aangegeven zal volgens de huidige planning de ALV op donderdagavond 25 februari 2021 om 19.30 uur plaatsvinden. In verband met de op dit moment geldende avondklok is zekerheidshalve ook een alternatieve datum vastgesteld, en wel op zondagmiddag 28 februari 2021 om 15.00 uur. Vanzelfsprekend ontvang je tijdig bericht wanneer wordt uitgeweken naar deze alternatieve datum.

Eventuele vragen, opmerkingen of toevoegingen over de voorstellen tot wijziging van de reglementen verzoeken wij je uiterlijk donderdag 19 februari 2021 te sturen aan de secretaris via secretaris@ricamsterdam.nl. Tijdens de ALV via Zoom zal er beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen zijn. Wij rekenen op je begrip hiervoor.

Hartelijke groet, namens het RIC bestuur,

Karen Heerschop, voorzitter
Ageeth Jes, secretaris