Statuten

NAAM, ZETEL

Artikel 1

 • De vereniging draagt de naam: Roeivereniging RIC. De vereniging wordt in deze statuten ook aangeduid als RIC.
 • De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2

RIC is een vereniging voor de leden, met als doel het beoefenen en bevorderen van de roeisport door volwassenen en jeugd. RIC draait op de vrijwillige inzet van de leden.

MIDDELEN

Artikel 3

Om dit doel te bereiken doet de vereniging onder meer het volgende:

 1. het aan de leden beschikbaar stellen van roeimateriaal en een verenigingsgebouw;
 2. het geven van roei-instructie;
 3. het organiseren van wedstrijden en andere roei-evenementen;
 4. het meedoen aan wedstrijden en andere roei-evenementen.

OPRICHTING EN DUUR

Artikel 4

De vereniging is opgericht onder de naam R.K. Roeivereniging “R.I.C.” (Roeivereniging Ignatius College) op zevenentwintig april negentienhonderd éénendertig en duurt voor onbepaalde tijd voort.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

De vereniging kent de volgende soorten leden:

 1. seniorleden;
 2. juniorleden;
 3. ereleden;
 4. sociëteitsleden;
 5. aspirant-leden.

SOORTEN LEDEN

Artikel 6

De leden worden ingedeeld in bovengenoemde categorieën op basis van de volgende beschrijvingen:

 1. Seniorleden: leden die niet in één van de andere categorieën vallen.
 2. Juniorleden: leden die volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond de leeftijd van junior- of jeugdroeier hebben.
 3. Ereleden: leden die zich op buitengewone wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Het bestuur kan iemand voordragen als erelid, de algemene vergadering beslist hierover; benoeming geschiedt met een meerderheid van driekwart van de stemmen.
  Ereleden betalen geen contributie.
 4. Sociëteitsleden: leden die mogen deelnemen aan het sociëteitsleven, maar geen gebruik mogen maken van het roeimateriaal.
 5. Aspirant-leden: ingeschreven niet-leden, die nog niet eerder lid zijn geweest van RIC. Aspirant-leden mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere door de KNRB georganiseerde evenementen.
 6. Een lid kan maar in één van deze categorieën tegelijk vallen.

VERPLICHTINGEN LEDEN

Artikel 7

Ieder lid is verplicht:

 1. zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene vergadering en het bestuur.
 2. te zorgen dat RIC zijn of haar actuele, kloppende contactgegevens heeft, waaronder een e-mailadres.
 3. alle bepalingen uit het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond te aanvaarden, na te leven en aan de uitvoering daarvan medewerking te verlenen. Dit geldt ook voor wijzigingen in die reglementen. Ieder lid aanvaardt dat bij (verdenking van) overtreding van die reglementen de tuchtrechtspraak van de KNRB van toepassing is.
 4. de sancties die op grond van het Dopingreglement of het tuchtreglement worden opgelegd te aanvaarden zodra die definitief zijn. Als een lid op grond van het Dopingreglement of het tuchtreglement een sanctie krijgt opgelegd kan het bestuur van RIC het lid om die reden royeren.
  Met de bepalingen onder lid 3 en 4 wordt precies hetzelfde bedoeld als beschreven in artikel 6 lid 3 van de statuten van de KNRB.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. Inkomsten van de vereniging bestaan onder andere uit contributies, entreegelden, opbrengsten van door RIC georganiseerde evenementen, barinkomsten, schenkingen, legaten en erfstellingen.
 2. Elk lid van de vereniging is verplicht contributie aan de vereniging te betalen, en, als dat van toepassing is, de kosten van de contributie aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, wedstrijden en andere activiteiten. Het bestuur kan hier ontheffing voor geven.
 3. De contributie wordt per half jaar betaald, voor de periode van één januari tot en met dertig juni en voor de periode van één juli tot en met éénendertig december. Wie voor aanvang van een contributieperiode nog niet betaald heeft, kan worden geschorst als lid.
 4. De jaarlijkse algemene vergadering bepaalt de hoogte van de contributie. Deze nieuwe contributie geldt vanaf het eerste halfjaar dat begint ná deze algemene vergadering.
 5. Bij het einde van het lidmaatschap worden geen gelden gerestitueerd.
 6. Als de inkomsten in een jaar niet toereikend zijn, dan kan de contributie voor senior- en sociëteitsleden dat jaar eenmalig extra verhoogd worden. Deze extra verhoging mag niet meer bedragen dan een derde van de contributie.

BEËINDIGING OF SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging door het bestuur;
  4. ontzetting op grond van een besluit van het bestuur.
 2. In het huishoudelijk reglement staat beschreven hoe het lidmaatschap door een lid kan worden opgezegd.
 3. Opzegging door het bestuur
  Naast het in artikel 7 lid 4 gestelde kan het bestuur iemand het lidmaatschap opzeggen als dat lid niet meer voldoet aan de eisen die de vereniging volgens de statuten aan het lid stelt.
 4. Ontzetting door het bestuur
  Naast het in artikel 7 lid 4 en artikel 8 lid 3 gestelde kan het bestuur iemand uit het lidmaatschap ontzetten als:
  • het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  • het redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  Een ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur betekent een directe beëindiging van het lidmaatschap.

 5. Schorsing door het bestuur
  1. Naast het hiervoor onder artikel 7 lid 3 en artikel 8 lid 3 en 4 gestelde kan een lid worden geschorst wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Een schorsing is voor een bepaalde termijn. Het geschorste lid blijft lid van de vereniging, en moet dus contributie betalen.

  Het lid verliest gedurende de schorsingstermijn alle aan het lidmaatschap verbonden rechten behoudens het recht om in beroep gaan tegen de schorsing.

 6. Algemeen
  Wanneer het bestuur besluit een lid te schorsen, het lidmaatschap van een lid op te zeggen of het lid te ontzetten uit het lidmaatschap, wordt dat het lid direct schriftelijk of per e-mail gemeld, onder vermelding van
  • de reden(en) van de schorsing, opzegging of ontzetting van/uit het lidmaatschap;
  • de duur van de schorsing;
  • de mogelijkheden tot beroep.

  Het lid heeft het recht heeft om, binnen een maand na het bestuursbesluit tot schorsing, opzegging of ontzetting, een algemene vergadering bijeen te laten roepen, waarin de schorsing, de opzegging of ontzetting van/uit het lidmaatschap met een meerderheid van stemmen kan worden herzien. Tot aan deze vergadering is het lid geschorst.

 7. Wanneer een lid geschorst is, het lidmaatschap van het lid door het bestuur is opgezegd of het lid uit het lidmaatschap is ontzet, wordt dat aan de vereniging bekend gemaakt.

BESTUUR

Artikel 10 De samenstelling van het bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen en heeft een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een commissaris materiaal. Deze functies worden door verschillende leden vervuld.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit meerderjarige leden van de vereniging.
 3. Als het aantal bestuursleden tot onder het minimum van vijf personen daalt, blijft het bestuur volledig bevoegd. Wel moet op de eerstvolgende algemene vergadering een bestuur van ten minste vijf personen worden benoemd.

Artikel 11 Benoeming van het bestuur

 1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd.
 2. Het bestuur doet een voorstel voor de kandidaten voor de bestuursfuncties. Dit voorstel moet minstens veertien dagen vóórdat de algemene vergadering plaatsvindt schriftelijk of per e-mail aan de stemgerechtigde leden bekend worden gemaakt.
 3. Voorstellen voor andere kandidaten voor bestuursfuncties kunnen tot aan de aanvang van de algemene vergadering door ten minste tien stemgerechtigde leden bij de secretaris worden ingediend.
 4. Over elke bestuursfunctie wordt apart gestemd. Indien geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen krijgt, wordt tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen een herstemming gehouden. Als de uitslag van die stemming ook gelijk is, beslist het bestuur.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.
 6. Een bestuursfunctie kan door maximaal twee personen samen worden ingevuld. Deze personen hebben samen één stem in bestuursvergaderingen.
 7. Als er tijdens het verenigingsjaar een bestuursfunctie vrijkomt, dan wordt die functie tot de eerstvolgende algemene vergadering waargenomen door een lid dat door het bestuur wordt aangezocht.

Artikel 12 Beëindigen van een bestuursfunctie

 1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit hierover is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het schorsen van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

Artikel 13 Taken van het bestuur

 1. Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement en zorgt voor uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk. Bestuursleden oefenen deze bevoegdheid uit op basis van een bestuursbesluit, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling is besloten.
 3. Het bestuur is bevoegd, als de algemene vergadering daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, tot het sluiten van overeenkomsten
  • tot het kopen of verkopen van registergoederen of het vestigen van een hypotheek op registergoederen;
  • waarbij de vereniging borg of garant staat, of zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
  • tot het vestigen van een pand- of hypotheekrecht als zekerheid voor de nakoming van een schuld van een derde.
 4. Het bestuur heeft vooraf goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het aangaan van verbintenissen die niet in de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting staan en die groter zijn dan tien procent van het totaalbedrag van de begroting.
 5. Het bestuur is voor zijn doen en laten verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
 6. Het bestuur zorgt ervoor dat relevante bestuursbesluiten en besluiten van de algemene vergadering aan de leden bekend worden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

 1. Binnen drie maanden na het einde van het verenigingsjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Daarnaast kan het bestuur extra algemene vergaderingen bijeenroepen.
 2. Het bestuur moet een algemene vergadering bijeenroepen als ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden hier schriftelijk of per e-mail om vraagt. Deze algemene vergadering moet binnen zes weken gehouden worden, tenzij, in overleg met de aanvragers, tot uitstel wordt besloten.
 3. Voor een algemene vergadering worden alle stemgerechtigde leden schriftelijk of per e-mail uitgenodigd. De uitnodiging moet minstens veertien dagen voor de algemene vergadering worden verzonden. Bij de uitnodiging worden de te bespreken onderwerpen vermeld. Te bespreken punten kunnen ook door de leden op de agenda worden gezet, hiervoor moet zo’n punt minstens drie weken vóór de algemene vergadering door een stemgerechtigd lid schriftelijk of per e-mail worden aangemeld bij het bestuur.
 4. Alle leden van RIC, met uitzondering van de aspirant-leden, zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering. Minderjarige leden hebben elk één stem, meerderjarige leden twee.
 5. Van elke algemene vergadering worden door het bestuur notulen gemaakt, die tijdens de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering.
 6. Alleen het bestuur kan niet-leden toegang geven tot de algemene vergadering.

BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

 1. Alle op een algemene vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle leden van de vereniging, ongeacht het aantal in de vergadering aanwezige leden.
 2. Tenzij in de statuten anders vermeld, is voor het nemen van een besluit een gewone meerderheid van stemmen nodig.
 3. Stemmen over personen gebeurt met gesloten briefjes. Stemmen over zaken gebeurt met handopsteking, tenzij de vergadering anders beslist. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
 5. Leden van het bestuur hebben, net als alle andere meerderjarige leden van RIC, twee stemmen op de algemene vergadering.
 6. Als de stemmen staken, beslist het bestuur.

BOEKJAAR

Artikel 16

Het boekjaar en het verenigingsjaar van de vereniging lopen van één januari tot en met éénendertig december.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17

 1. Het bestuur brengt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering het jaarverslag uit. Hier is het financieel verslag een onderdeel van.
 2. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, die uit minstens twee meerderjarige stemgerechtigde leden bestaat. Leden van de kascommissie mogen niet in het bestuur zitten. Leden van de kascommissie worden voor een periode van één jaar gekozen, en zijn steeds herkiesbaar.
 3. De kascommissie controleert het financiële verslag van het bestuur en doet daar op de algemene vergadering verslag van.
 4. Als de algemene vergadering het jaarverslag goedkeurt, leidt dat automatisch tot verlening aan het bestuur van décharge.
 5. Het bestuur stelt een begroting en een jaarplan voor, die door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd. Het bestuur mag, in afwachting van de goedkeuring, al uitgaven doen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

 1. Deze statuten kunnen alleen op een speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering worden gewijzigd. Op deze vergadering moet minstens de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is dat aantal niet aanwezig, dan moet minimaal een week en maximaal een maand later een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezigen een besluit kan worden genomen.
 2. Alle door het bestuur voorgestelde wijzigingen moeten minstens vier weken vóór het houden van deze algemene vergadering aan de leden zijn gemeld. Elk stemgerechtigd lid kan wijzigingsvoorstellen doen. Deze voorstellen moeten minstens twee weken vóór de algemene vergadering schriftelijk of per e-mail bij het bestuur worden ingediend. Deze voorstellen worden ook aan de algemene vergadering voorgelegd.
 3. Om tot een statutenwijziging te kunnen besluiten, is een meerderheid van driekwart van de stemmen nodig.
 4. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra ze bij notariële akte zijn vastgelegd.

ONTBINDING

Artikel 19

 1. Voor een besluit tot opheffing van de vereniging gelden dezelfde voorwaarden als voor een statutenwijziging.
 2. Als de vereniging wordt opgeheven en er blijft een positief saldo over, dan wordt dat niet aan de leden teruggegeven. De algemene vergadering besluit wat er met het saldo gebeurt.
 3. Als er bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, doet het bestuur de financiële afhandeling.

REGLEMENTEN

Artikel 20

In het huishoudelijk reglement zijn de regels van de vereniging verder uitgewerkt. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Mocht dat het geval zijn, dan heeft de naleving van de statuten voorrang.

SLOTOPMERKINGEN

Het boekjaar van de vereniging, dat is aangevangen op één december tweeduizend elf zal eindigen per éénendertig december tweeduizend twaalf.

« Index