Huishoudelijk reglement

Artikel 1: lid worden

 1. Wie lid wil worden van RIC, vult het daarvoor bestemde formulier in en levert dat in bij de ledenadministratie. Op het formulier worden in ieder geval naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, een verklaring te kunnen zwemmen en een handtekening gegeven. Ook moet worden vermeld voor welk soort lidmaatschap de aanvraag is.
 2. Als het kandidaat-lid minderjarig is, moet het formulier ondertekend worden door een ouder of voogd, en moeten ook de contactgegevens van de ouder of voogd worden gegeven. Jeugdleden zijn minimaal tien jaar oud.
 3. Wie is toegelaten tot de vereniging en het entreegeld heeft betaald, is lid van RIC, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Dit staat vermeld in de lidmaatschapsbevestiging.
 4. De namen van nieuwe leden worden bekend gemaakt binnen RIC.
 5. Het bestuur heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren. Het kandidaat-lid wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 2: lidmaatschap opzeggen

 1. Het opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli en per 1 januari.
 2. Een opzegging van het lidmaatschap moet minimaal een maand vóór de ingangsdatum ontvangen zijn. Opzegging van het lidmaatschap wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 3: introducé(e)s

 1. Een introducé(e) kan twee keer per jaar de boten van RIC gebruiken. Een introductie duurt nooit langer dan één dag.
 2. Een introducé(e) mag alleen roeien of sturen in boten waarvoor bij RIC of een andere vereniging een bevoegdheid is gehaald.
 3. Wie een introducé(e) wil meenemen, meldt dit aan het bestuur.
 4. Het bestuur kan het recht om mensen te introduceren of om geïntroduceerd te worden altijd beperken of uitbreiden.

Artikel 4: aspirant-leden

 1. Wie nog niet eerder lid was van RIC, kan aspirant-lid worden.
 2. Een aspirant-lidmaatschap loopt vanaf het moment van inschrijving tot het begin van de eerstvolgende contributieperiode.
 3. Aspirant-leden betalen een aangepaste contributie, die afhankelijk is van de duur van het aspirant-lidmaatschap.
 4. Het aspirant-lidmaatschap verloopt bij einde van de contributieperiode, maar wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. Als een aspirant-lid geen lid wil worden van RIC, moet hier dus een opzeggingsformulier voor worden ingevuld. Dit moet minimaal een maand vóór het einde van de contributieperiode ingeleverd zijn.
 5. Aspirant-leden worden niet ingeschreven voor wedstrijden en andere evenementen buiten RIC.

Artikel 5: contributie

 1. Wie lid wordt van RIC, moet entreegeld betalen. Dit moet binnen twee weken na het inleveren van het inschrijfformulier betaald zijn, anders wordt het lid niet ingeschreven.
 2. De contributieperioden lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.
 3. De contributie moet vóór het begin van de contributieperiode voldaan zijn. Wie de contributie voor een periode nog niet voldaan heeft, kan worden geschorst.
 4. Wie gedurende de contributieperiode lid wordt, betaalt voor de hele contributieperiode.
 5. RIC geeft korting op de contributie aan studenten, vijfenzestigplussers en Amsterdammers met een stadspas. Ook is er een kortingsregeling voor gezinnen en andere huisgenoten.
 6. Het bestuur mag in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributie verlenen.
 7. Als een lid zijn contributie of andere bijdragen niet op tijd betaalt, kan dit bedrag verhoogd worden met maximaal 10%, plus de kosten die nodig waren om het bedrag te innen.

Artikel 6: schadevergoeding

Een lid, dat door zijn schuld RIC financiële schade toebrengt, moet deze schade vergoeden.

Artikel 7: de voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV’s.

Artikel 8: de vice-voorzitter

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.

Artikel 9: de secretaris

De secretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor:

 1. De uitgaande correspondentie.
 2. De verwerking van de inkomende correspondentie.
 3. De ledenadministratie, en het doorgeven van de gegevens van nieuwe leden aan de penningmeester en andere belanghebbenden.
 4. De publicatie van de ledenlijst.
 5. De notulen van bestuursvergaderingen en ALV’s.
 6. De aanwezigheid van een presentielijst en een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement bij elke vergadering.
 7. Het beheer van het archief van RIC.
 8. Het bijeenroepen van ALV’s.

Artikel 10: de penningmeester

De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor:

 1. Het beheer van de financiën van RIC.
 2. Het bijhouden van een overzichtelijke financiële administratie.
 3. Het factureren en incasseren van de vorderingen van RIC.
 4. Het samenstellen van een financieel verslag, bestaande uit de staat van baten en lasten en de balans met toelichting voor de jaarlijkse ALV.
 5. Het opstellen van de begroting voor het volgende verslagjaar.
 6. Het bijhouden van een inventarislijst van de bezittingen van RIC.
 7. Het regelen van de benodigde verzekeringen.

Artikel 11: de commissaris materiaal

De commissaris materiaal is binnen het bestuur verantwoordelijk voor:

 1. De zorg voor het materiaal, zoals boten, riemen, ergometers, krachttrainingsapparatuur, stellingen en vlotten.
 2. Toezicht op oordeelkundige behandeling en goed onderhoud van het materiaal.
 3. Reparatie van materiaal.
 4. De richtlijnen voor de behandeling van het materiaal.
 5. De mogelijkheid voor leden om boten te reserveren en schades te melden.
 6. Het opstellen van de ideale vlootlijst en het jaarlijkse aankoopvoorstel.

Artikel 12: commissies

 1. Het bestuur benoemt jaarlijks de nodige commissies.
 2. Elke commissie, behalve de kascommissie en eventuele andere commissies die direct door de ALV zijn benoemd, valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
 3. Elke commissie heeft een duidelijk omschreven taak.
 4. Wanneer een commissie zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan het bestuur daar maatregelen tegen nemen, waaronder het ontslaan van (leden van) commissies. Dit geldt niet voor commissies die rechtstreeks door de ALV zijn benoemd, zoals de kascommissie.

Artikel 13: communicatie door het bestuur

Het bestuur maakt relevante besluiten bekend via de Dolpen en de Ledenpost.

Artikel 14: geschillen tussen (leden van) RIC en het bestuur

 1. Als er een geschil is tussen het bestuur en de leden, kan dit geschil op verzoek van één van de partijen worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
 2. Deze commissie staat onder leiding van iemand die door beide partijen als voorzitter wordt aanvaard. Deze commissievoorzitter hoeft geen lid te zijn van RIC.
 3. Naast deze voorzitter zijn er nog vier leden in de commissie, elke partij kiest er twee. Dit zijn leden van RIC.
 4. Uitspraken van deze commissie zijn voor beide partijen bindend.

Artikel 15: veiligheid en respectvolle omgangsvormen tussen leden onderling

  1. Het Reglement voor een veilige sportomgeving geeft aan hoe we op RIC met elkaar omgaan.
  2. In het geval van geschillen over omgangsvormen tussen leden geldt het Reglement voor een veilige sportomgeving.

Artikel 16: het gebruik van de boten

 1. Het bestuur bepaalt welke roeiniveaus er zijn, wat de vereisten voor de verschillende niveaus zijn en welke boten gebruikt mogen worden bij welk roeiniveau. Ook bepaalt het bestuur de maximale afschrijfduur voor een boot. Wie hiervan wil afwijken, heeft toestemming van het bestuur nodig.
 2. Jeugdleden jonger dan 14 jaar mogen niet roeien of sturen zonder begeleiding.
 3. Ieder lid moet zich houden aan de regels voor het gebruik van het materiaal, zoals die door de commissaris materiaal bepaald en bekend gemaakt zijn. Alle leden van een ploeg zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
 4. Personen of ploegen die met een boot schade oplopen, melden dat direct aan de commissaris materiaal.
 5. Als leden of introducé(es) schade of verliezen aan materiaal veroorzaken moeten ze die vergoeden. Elk betrokken lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van de schade. Het bestuur kan hier vrijstelling voor geven. Is de schade niet binnen 30 dagen vergoed, dan kan het nalatig lid geschorst worden, terwijl de vordering op de schadevergoeding blijft staan.
 6. De roeier in een eenpersoonsboot, de slag- en boegroeier en de stuur (als die achterin zit) dragen een goed zichtbaar, liefst fluorescerend shirt of een veiligheidshesje.
 7. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid bij het roeien en doen op eigen risico mee aan wedstrijden, toertochten en andere activiteiten.

Artikel 17: het stallen van privéboten

 1. Leden kunnen hun eigen roeimateriaal met toestemming van het bestuur in het verenigingsgebouw stallen, tegen betaling van liggeld. Hiervoor moet een ligplaatscontract worden getekend.
 2. Het bestuur bepaalt hoeveel ruimte er in de loods wordt gemaakt voor het stallen van privémateriaal, en hoe de beschikbare plekken verdeeld worden.
 3. Wanneer leden hun roeimateriaal in beheer geven aan het bestuur en het bestuur gaat daarmee akkoord, vervalt het liggeld.
 4. De hoogte van het liggeld wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

Artikel 18: de sociëteit

De sociëteit van RIC staat open voor alle leden van RIC en, op gezette tijden, ook voor niet-leden. De regels over het gebruik van de sociëteit en het schenken van alcohol staan in het separate Alcoholbestuursreglement.

Artikel 19: het verenigingstenue, de bladen van de riemen en de vlag

 1. De Verenigingskleuren zijn oranje (Pantone 165C, RAL 2003, RGB 255-128-0), wit en zwart.
 2. Het RIC-tenue bestaat uit een wit shirt met in het midden een verticale oranje baan van 14 centimeter breed en  een oranje bies langs de mouwen, en een zwarte broek; of een roeipakje met dat uiterlijk.
 3. Het RIC-tenue wordt gedragen bij wedstrijden en andere gelegenheden (binnen RIC en daarbuiten) waarbij RIC vertegenwoordigd wordt. Wie uitkomt in een combinatieploeg draagt een RIC-tenue, tenzij het wedstrijdreglement het verbiedt met een ploeg in verschillend tenue te varen. Het bestuur kan toestemming geven van deze regels af te wijken.
 4. Het blad van RIC-riemen is oranje, met aan de rand een verticale witte en een zwarte baan van elk 7 centimeter breed.
 5. De RIC-vlag heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek. De hoogte is 2/3 van de lengte van de vlag. De middens van de gelijke zijden zijn verbonden met het midden van de derde zijde, en zo wordt de vlag verdeeld in twee oranje driehoeken en een witte ruit. De zwarte letters ‘RIC’ staan onder elkaar, de ‘R’ en de ‘C’ in elk een oranje driehoek en de ‘I’ in de witte ruit. Naast de ‘I’ staan twee gekruiste roeiriemen. De hoogte van de letters is 1/10 van de lengte van de vlag, en ze staan op 1/7 van de lengte van de vlag vanaf de korte zijde.
 6. Elk lid, met uitzondering van sociëteitsleden, is verplicht het verenigingstenue te hebben.
Het RIC-shirt Het RIC-blad De RIC-vlag

Artikel 20: de Dolpen

De Dolpen is het verenigingsorgaan van RIC. De Dolpen verschijnt onder verantwoordelijkheid, maar zonder inmenging van het bestuur. De Dolpen vertegenwoordigt niet per se de mening van het bestuur.

Artikel 21: over de statuten en het huishoudelijk reglement

 1. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage van iedereen op RIC en zijn te vinden op de website.
 2. Ieder lid krijgt bij de bevestiging van de inschrijving een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 3. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.
 4. Ieder lid wordt geacht de richtlijnen en besluiten van het bestuur en de ALV te kennen.

Artikel 22: wijzigingen in het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan alleen op een ALV worden gewijzigd.
 2. Door het bestuur voorgestelde wijzigingen moeten minstens vier weken vóór de ALV aan de leden worden gemeld.
 3. Elk stemgerechtigd lid kan wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement doen. Deze voorstellen moeten minstens twee weken vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
 4. Om het huishoudelijk reglement te wijzigen, is een meerderheid van minstens driekwart van de uitgebrachte stemmen nodig.
« Index